Приключване на проект: №BG16RFOP002-3.001-0399-C01 „Оптимално енергопотребление в „Екоинвест“ ЕООД“

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключване на проект: №BG16RFOP002-3.001-0399-C01 „Оптимално енергопотребление в „Екоинвест“ ЕООД“, финансиран по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ по приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност“, имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в заключителна пресконференция, която ще се състои на 05.06.2019 г. от 11,00 ч. в конферентната зала на „Екоинвeст“ ЕООД на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ №18.

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, изпълнените дейности и постигнатите резултати.

Очакваме Вашето присъствие!Бенефициент: “ЕКОИНВЕСТ” ЕООД

Обща стойност на проекта: 2 498 950,00 лв., от които 1 274 999,15 лв. европейско и 224 999,85 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.12.2017 г.

Край: 06.06.2019 г.

Приключване на проект: №BG16RFOP002-3.001-0399-C01 „Оптимално енергопотребление в „Екоинвест“ ЕООД“

Процедура за избор на доставчици по проект „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ"

Във връзка с проект „EcoPlastPran", изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0157-C01/03.12.2018г., по BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите" в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., бенефициентът ЕКОИНВЕСТ ЕООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ".

Дата на публикуване на настоящата покана: 07.02.2019 г.

Срок за подаване на оферти: 15.02.2019 г. (Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата)

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „EcoPlastPran”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.004 „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На основание чл. 50, ал. 1 и ал. 2, т.2 от Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)във връзка сПМС №160/ 01.07.2016 г., по отношение на изпълнение напроект с наименование "Оптимално енергопотребление в "Екоинвест" ЕООД" по договор №BG16RFOP002-3.001-0399-С01, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020,

РЕШАВАМ: Съгласно чл. 1, ал. 1 и ал. 2от ПМС 160/01.07.2016 г., да се открие процедура за избор на изпълнител чрез "ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА", при следните условия:

Предмет на процедурата: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на екструдерна инсталация за производство на пластмаси - 1 брой",

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-3.001-0399-C01 "Оптимално енергопотребление в "Екоинвест" ЕООД"

Стартира проект "Оптимално енергопотребление в "Екоинвест" ЕООД"

Общата цел на настоящия проект е постигане на оптимална енергийна ефективност и повишаване на капацитета за производство на полимери на "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД, чрез инвестиции в ново производствено оборудване и въвеждане на система за енергиен мениджмънт.

ПЪРВАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЕКОИНВЕСТ ОПТИКС ПРАЙМ"

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020, ПРОЦЕДУРА "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП" ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД, На 20 април 2016 се проведе първата пресконференция по повод изпълнението на проект "ЕКОИНВЕСТ ОПТИКС ПРАЙМ" по програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, изпълняван от едно от водещите предприятия в региона – "Екоинвест" ЕООД.

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ЕКОИНВЕСТ ОПТИКС ПРАЙМ"

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001: "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП" ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД

Структурни фондове на ЕС

"Повишаване на конкурентноспособността чрез инвестиране в енергоефективно технологично оборудване и СМР в цех за рециклирането на пластмаси"

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Планираните дейности са част от стратегията на предприятието за повишаване на конкурентноспособността, посредством намаляване на разходите за енергия, материали и поддръжка, увеличаване на капацитета и повишаване на качеството на производство. Общата на цел е намаляване на енергоемкостта и повишаване на ефективността при рециклирането на пластмаси.