ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВОТО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „EcoPlastPran”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.004 „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД

На 28.12.2018 се проведе първото информационно събитие по повод изпълнението на проект „EcoPlastPran“ по програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, изпълняван от едно от водещите предприятия в региона на гр. Пазарджик – ЕКОИНВЕСТ ЕООД.

Вера Димитрова, ръководител на проекта „EcoPlastPran“ представи целите на проекта, проектните дейности по закупуване на технологично оборудване чрез изпълнението на конкретни мерки за внедряване на пилотна за страната технология за подобряване процеса пране на полимерни отпадъци и внедряване на иновативен за страната производствен процес, както и разходите по проекта и сумата на безвъзмездната помощ. „Проектът е ключов за нашето предприятие, като в резултат от неговото изпълнение очакваме постигането на по-устойчив бизнес модел и екологосъобразност както в самото предприятие, така и в сектора на производството на полимери в България. Така ще се постигат едновременно икономически и екологични ползи.”, каза г-жа Димитрова, като запозна присъстващите с целия технологичен цикъл за преработка на отпадъците съгласно новия модел на производство, който се очаква да се въведе по проекта. Финансирането по Оперативната програма ще допринесе и подобряване ефективността на разходите на дружеството, което ще позволи на ЕКОИНВЕСТ ЕООД да допринася повече като работодател и инвеститор в Пазарджишкия регион.

Участие в проведеното събитие взеха служители на компанията, партньори и други заинтересовани лица, които с интерес се разходиха в завода и разгледаха технологичната база.

Приключване на проект: №BG16RFOP002-3.001-0399-C01 „Оптимално енергопотребление в „Екоинвест“ ЕООД“

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключване на проект: №BG16RFOP002-3.001-0399-C01 „Оптимално енергопотребление в „Екоинвест“ ЕООД“, финансиран по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ по приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност“, имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в заключителна пресконференция, която ще се състои на 05.06.2019 г. от 11,00 ч. в конферентната зала на „Екоинвeст“ ЕООД на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ №18.

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, изпълнените дейности и постигнатите резултати.

Очакваме Вашето присъствие!Бенефициент: “ЕКОИНВЕСТ” ЕООД

Обща стойност на проекта: 2 498 950,00 лв., от които 1 274 999,15 лв. европейско и 224 999,85 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.12.2017 г.

Край: 06.06.2019 г.

Приключване на проект: №BG16RFOP002-3.001-0399-C01 „Оптимално енергопотребление в „Екоинвест“ ЕООД“

Процедура за избор на доставчици по проект „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ"

Във връзка с проект „EcoPlastPran", изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0157-C01/03.12.2018г., по BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите" в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., бенефициентът ЕКОИНВЕСТ ЕООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ".

Дата на публикуване на настоящата покана: 07.02.2019 г.

Срок за подаване на оферти: 15.02.2019 г. (Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата)

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „EcoPlastPran”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.004 „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На основание чл. 50, ал. 1 и ал. 2, т.2 от Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)във връзка сПМС №160/ 01.07.2016 г., по отношение на изпълнение напроект с наименование "Оптимално енергопотребление в "Екоинвест" ЕООД" по договор №BG16RFOP002-3.001-0399-С01, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020,

РЕШАВАМ: Съгласно чл. 1, ал. 1 и ал. 2от ПМС 160/01.07.2016 г., да се открие процедура за избор на изпълнител чрез "ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА", при следните условия:

Предмет на процедурата: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на екструдерна инсталация за производство на пластмаси - 1 брой",

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-3.001-0399-C01 "Оптимално енергопотребление в "Екоинвест" ЕООД"

Стартира проект "Оптимално енергопотребление в "Екоинвест" ЕООД"

Общата цел на настоящия проект е постигане на оптимална енергийна ефективност и повишаване на капацитета за производство на полимери на "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД, чрез инвестиции в ново производствено оборудване и въвеждане на система за енергиен мениджмънт.

ПЪРВАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЕКОИНВЕСТ ОПТИКС ПРАЙМ"

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020, ПРОЦЕДУРА "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП" ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД, На 20 април 2016 се проведе първата пресконференция по повод изпълнението на проект "ЕКОИНВЕСТ ОПТИКС ПРАЙМ" по програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, изпълняван от едно от водещите предприятия в региона – "Екоинвест" ЕООД.

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ЕКОИНВЕСТ ОПТИКС ПРАЙМ"

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001: "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП" ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД

Структурни фондове на ЕС

"Повишаване на конкурентноспособността чрез инвестиране в енергоефективно технологично оборудване и СМР в цех за рециклирането на пластмаси"

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Планираните дейности са част от стратегията на предприятието за повишаване на конкурентноспособността, посредством намаляване на разходите за енергия, материали и поддръжка, увеличаване на капацитета и повишаване на качеството на производство. Общата на цел е намаляване на енергоемкостта и повишаване на ефективността при рециклирането на пластмаси.