Наименование на бенефициента: "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД

Номер на договора: BG16RFOP002-3.001-0399-C01

Наименования на партньорите по проекта(ако е приложимо): Неприложимо.

Място на изпълнение: гр. Пазарджик, ул. "Мильо войвода" № 18

Период на изпълнение: 06.12.2017 г. – 06.02.2019 г.


Цели на проекта:

Общата цел на настоящия проект е постигане на оптимална енергийна ефективност и повишаване на капацитета за производство на полимери на "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД, чрез инвестиции в ново производствено оборудване и въвеждане на система за енергиен мениджмънт.

Специфичните цели при изпълнението на проекта кореспондират напълно със заложените дейности:

- Да се намали разходите за енергия за единица продукция и да се повиши капацитета на предприятието, чрез закупуване на ново енергоефективно оборудване;

- Да се оптимизира енергийното потребление, чрез въвеждане на системи за ефективно управление.


Дейности по проекта:

1. Извършване на енергийно обследване.

2. Оптимизиране енергийното потребление на цялото производство чрез въвеждане на система за енергиен мениджмънт и сертифициране съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001(Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

3. Придобиване на ново производствено оборудване, съгласно мерки за енергийна ефективност (Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на 1 бр. екструдерна инсталация за пластмаси).

4. Финансов одит на проекта.

5. Публичност и визуализация.


Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

- Извършено обследване за енергийна ефективност - 1 бр.;

- Представен доклад от обследване за енергийна ефективност - 1 бр.;

- Подписан приемо-предавателен протокол;

- Получено Становище за съответствие на енергийния одит от АУЕР - 1бр.

- Внедрен и сертифициран стандарт по БДС EN ISO 50 001:2011 - 1 бр.;

- Увеличена енергийната ефективност, чрез мониторинг на потреблението с над 20%;

- Повишено доверие от страна на партньори и външни заинтересовани страни;

- Осигурена възможност организацията да управлява своите енергийни разходи и ресурси, което води до по-добри екологични показатели;

- Повишена култура на енергийно спестяване в съзнанието на служителите, промяна в мисленето и навиците им и пренасяне на добрите "зелени" практики извън организацията;

- Осигурена възможност за ефикасен контрол на потреблението на ресурсите, което води и до намаляване на разходите;

- Осигурена по-лесна идентификация на всички приложими за организацията изисквания, улесняване получаването на разрешителни и спазване на техните условия;

- Елиминиран риск от санкции от страна на контролни органи;

- Закупена, внедрена и пусната в експлоатация 1 бр. ДМА -Екструдернаинсталациязапроизводствонапластмаси - 1 бр.;

- Годишно спестяване на енергия - 3 342 988,80 kWh/год;

- Спестяване съгласно Фактор на енергийни спестявания (ESR) - 61,58%;

- Спестени емисии на CO2 - 2737,91 t/год;

- Увеличен дял на употребата на рециклирани суровини – до 75% от общия обем използвани суровини в производството;

- Намалени сроковете на изпълнение на поръчки на клиенти;

- Намалени и оптимизирани разходите за суровини, материали и труд;

- Увеличена рентабилността на фирмата;

- Увеличени продажби;

- Извършен 1 бр. финансов одит на проектната документация;

- Изготвен 1 бр. доклад за фактическите констатации и работно задание за проверка на разходите по административния договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност";

- Поставени 2 бр. визуализиращи стикери върху активите, закупени по проекта;

- Визуализирани всички документи по проекта;

- Изготвена и публикувана информация на интернет-страницата - текущо;

- Информирана обществеността за получената финансова подкрепа от ЕС чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020.