СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ЕКОИНВЕСТ ОПТИКС ПРАЙМ"

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001: "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП" ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД

От 09.02.2016 г. "Екоинвест" ЕООД започна изпълнението на проект "ЕКОИНВЕСТ ОПТИКС ПРАЙМ" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0953-С01 по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП", Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България. Планираната продължителност е 10 месеца, а стойността на целия проект е в размер 1.650.000,00 лв., като безвъзмездната помощ е 990.000,00 лв. или 60 % от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проект "ЕКОИНВЕСТ ОПТИКС ПРАЙМ" е повишаване на капацитета за производство на полимери и засилване на експортния потенциал на предприятието чрез инвестиции в ново производствено оборудване. Специфичните цели на проекта са свързани с внедряването на съвременни технологии за увеличаване на автоматизацията и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност чрез оптимизация на разходната норма на влаганите в производството ресурси - полимерни суровини, материали, производствено време.

Проектът ще се реализира чрез закупуване и внедряване на инсталация за оптичен сортинг на пластмаси, която имплементира най-новите достижения на техниката и разполага със съответните технологии за постигане на едно съвременно, конкурентно и екоцелесъобразно производство.

Реализацията на проекта ще спомогне да се повиши капацитета на производство на полимери в основния стопански обект на компанията, находящ се в гр. Пазарджик, което ще допринесе за увеличаване на експортния потенциал на "Екоинвест" ЕООД.