"Повишаване на конкурентноспособността чрез инвестиране в енергоефективно технологично оборудване и СМР в цех за рециклирането на пластмаси"

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Планираните дейности са част от стратегията на предприятието за повишаване на конкурентноспособността, посредством намаляване на разходите за енергия, материали и поддръжка, увеличаване на капацитета и повишаване на качеството на производство. Общата на цел е намаляване на енергоемкостта и повишаване на ефективността при рециклирането на пластмаси.

Успешната проектна реализация ще доведе до постигането на следните конкретни резултати:

• Сключен договор за консултантски услуги – 2бр.

• Сключени на договор за доставка на ДМА, необходими за реализация на проекта – 4бр.

• Сключен договор за строителство- 1бр.

• Извършено енергийно обследване – 1бр.

• Реализирана доставка на товаро-подемни съоръжения;

• Реализирана доставка на машини РМЦ;

• Реализирана доставка на високотехнологична инсталация за преработка на отпадъци от пластмаса;

• Въведена в експлоатация на екструдерна инсталация за преработка на отпадъци от пластмаса;

• Проведено обучение на персонала за правилната експлоатация на екструдерна инсталация;

• Топлоизолиране на производствено помещение – цех за рециклиране на пластмаси;

• Намалено потребление на горива за единица продукцияя;

• Намалено енергопотребление за единица продукция;

• Повишено качество на произвеждания продукт;

• Повишен капацитет на производство;

• Намалени вредни емисии;

• Създадени 6 работни места;


Очакваните дългосрочни резултати от изпълнението на проекта:

• Увеличение на броя на клиентите вследствие увеличаване количеството и подобряване на качеството на крайния продукт;

• Увеличение на броя на доставчиците-привличане на нови вследствие нуждите от повече суровини за рециклиране;

• Оптимизиране на производствения процес чрез използване на по-ефективни инсталация, съоръжения и оборудване ;

• Намаляване на себестойността на продукцията и производствените разходи с около 10 % вследствие на високата производителност на оборудването и ниската му енергоемкост, което ще повлияе пряко на рентабилността;

• Производственият капацитет ще нарасне с около 30%;

• Увеличени приходите от продажби с 25% в средносрочен план;