ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-3.001-0399-C01 "Оптимално енергопотребление в "Екоинвест" ЕООД"

27 Февруари 2018 г.

На 27.02.2018 г. от 11,00 ч., в Пазарджик се проведе първото информационно събитие, свързано с изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.001-0399-C01 "Оптимално енергопотребление в "Екоинвест" ЕООД".

Информационното събитие се организира от бенефициента "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД, като на него присъстваха служители на дружеството, както и гости – представители на други фирми, опериращи в бранша – производство на полимери.

Икономическият директор на "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД запозна аудиторията с общия предмет на проекта: "Постигане на оптимална енергийна ефективност и повишаване на капацитета за производство на полимери на "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД, чрез инвестиции в ново производствено оборудване - Екструдерна инсталация за производство на пластмаси - 1 бр. и въвеждане на система за енергиен мениджмънт - БДС EN ISO 50001", както и с:

- Целите на проекта;

- Дейностите по проекта;

- Очакваните резултати и планирани индикатори от изпълнението на проекта;

- Финансиращите органи – ОПИ и Европейски фонд за регионално развитие.