СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „EcoPlastPran”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.004 „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД

От 03.12.2018 г. „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД започна изпълнението на проект „EcoPlastPran” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004- 0157-C01 по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

Проектът ще се осъществи в гр. Пазарджик, област Пазарджик, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 18 месеца, а стойността на целия проект е в размер 1 127 200.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 677 390.00 лв., 60.09% от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проект „EcoPlastPran” е повишаване на ресурсната ефективност, конкурентоспособността и пазарните предимства на ЕКОИНВЕСТ ЕООД, чрез използване на нови за България технологии и решения, които ще осигурят внедряването на иновативен производствен процес. Поставените специфични цели при изпълнението на проекта са:

- внедряване на пилотна за страната технология за подобряване процеса пране на полимерни отпадъци; - внедряване на иновативен за страната производствен процес; - разпространение на информация за използваните технологии и методи.

Всички доставки по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедурата BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

-------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------------------
Проект BG16RFOP002-3.004-0157-C01 „EcoPlastPran”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.